Warunki uczestnictwa

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH

PRZEZ HOLIDAY EXPERTS

 

obowiązujące od dnia 10 października 2018 roku

 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Holiday Experts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380355, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9721226130, REGON 301690581, zwana w dalszej części „Organizatorem”, oświadcza, że jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem 545 (od 01 lipca 2018 roku Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych).

Organizator zawarł wymaganą ustawowo umowę gwarancji ubezpieczeniowej dla organizatora turystyki i pośrednika turystycznego z Towarzystwem Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62, celem zabezpieczenia pokrycia kosztów powrotu Podróżnych do kraju a także zwrotu wpłat wniesionych przez Podróżnych w razie niewykonania przez Organizatora zobowiązań umownych .

 

II. ZAWARCIE UMOWY

 

1.          Umowę z Organizatorem może zawrzeć osoba oznaczona na Zgłoszeniu – umowie o udział w imprezie turystycznej jako Zgłaszający – osoba rezerwująca, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Obowiązki i prawa Zgłaszającego – osoby rezerwującej określone w niniejszych warunkach odnoszą się także odpowiednio do Podróżnego (niezależnie od innych praw i obowiązków przysługujących wyłącznie Podróżnemu).

2.          Zgłaszający – osoba rezerwująca zawiera umowę z Organizatorem w imieniu własnym na swoją rzecz oraz na rzecz innych, wskazanych przez siebie, Podróżnych. Podróżny, na rzecz którego Zgłaszający – osoba rezerwująca zawarł umowę, nie może powoływać się na nieznajomość warunków Umowy, o ile warunki te zostały przez Organizatora przedstawione Zgłaszającemu – osobie rezerwującej i przez niego przyjęte. Przyjmuje się, że z chwilą rozpoczęcia imprezy turystycznej, Podróżny, poprzez uczestnictwo w imprezie potwierdził udzielenie zgody Zgłaszającemu – osobie rezerwującej do zawarcia na jego rzecz umowy z Organizatorem w tym przedmiocie. Wszelka korespondencja i wymiana informacji pomiędzy Podróżnymi a Organizatorem odbywa się za pośrednictwem Zgłaszającego – osoby rezerwującej pod wskazany przez niego w umowie adres i dane kontaktowe. Przyjmuje się, że wysłanie przez Organizatora pisma lub informacji pod adres wskazany przez Zgłaszającego – osobę rezerwującą w umowie jest równoznaczny z doręczeniem pisma (przekazaniem informacji). Za nieprzekazanie pisma (informacji) Podróżnym przez Zgłaszającego – osobę rezerwującą Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do umów ubezpieczenia zawieranych przez Zgłaszającego – osobę rezerwującą w imieniu swoim oraz innych Podróżnych w związku z imprezą turystyczną.

3.          W momencie zawierania umowy, Zgłaszający – osoba rezerwująca jest zobowiązany do zapoznania się ze szczegółami oferty Organizatora (znajdującej się w katalogu, oraz na stronie internetowej Organizatora www.holidayexperts.pl – w przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w katalogu a stroną internetową, najbardziej aktualne dane zawiera strona internetowa) a także warunkami ubezpieczenia, warunkami uczestnictwa-umową oraz do poinformowania o tym wszystkich osób zgłoszonych do uczestnictwa w imprezie.

4.          Zgłaszający – osoba rezerwująca odpowiada wobec Organizatora za wykonanie umowy przez wszystkich wskazanych w niej Podróżnych. Zgłaszający – osoba rezerwująca odpowiada także wobec Organizatora za niewykonanie obowiązków określonych w punkcie II.3 (poinformowanie Podróżnych) oraz za brak akceptacji wszystkich warunków umowy przez Podróżnych.

5.          Wszelkie zmiany i ewentualne odstąpienie od umowy muszą być zgłoszone na piśmie przez Zgłaszającego – osobę rezerwującą, która ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Uczestnicy wyjazdu (Podróżni), którzy chcą dokonać zmian dotyczących warunków wykonania umowy, mogą to zrobić wyłącznie za pośrednictwem Zgłaszającego – osoby rezerwującej. W przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy, zwrot dokonanej wpłaty zostanie przekazany Zgłaszającemu – osobie rezerwującej.

6.          W przypadku samodzielnego wyjazdu na imprezę turystyczną osób niepełnoletnich, wymagana jest poświadczona notarialnie zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

7.          W celu zawarcia umowy, Zgłaszający – osoba rezerwująca dokonuje rezerwacji u Organizatora osobiście, telefonicznie, przez Internet lub przez przedstawiciela Organizatora i zobowiązuje się do:

a)        podpisania warunków uczestnictwa-umowy,

b)       dokonania pełnej wpłaty za imprezę turystyczną za wszystkich Podróżnych wymienionych w Zgłoszeniu – umowie o udział w imprezie turystyczne.

Umowa z Organizatorem zostaje zawarta z chwilą wystawienia przez Organizatora potwierdzonego Zgłoszenia – umowy o udział w imprezie turystyczne, który stanowi potwierdzenie zawarcia umowy (zapis na umowie: status rezerwacji: potwierdzona).

8.          Zgłoszenie – umowa o udział w imprezie turystycznej jest potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, wskazane są w nim wszystkie zarezerwowane świadczenia oraz istotne dane imprezy. Zgłaszający – osoba rezerwująca zobowiązany jest sprawdzić zgodność treści Zgłoszenia – umowy o udział w imprezie turystycznej z jego zamówieniem oraz wszystkich innych dokumentów podróży najpóźniej przy ich odbiorze. Po odbiorze dokumentów przez Zgłaszającego – osobę rezerwującą przyjmuje się, że dane zawarte w tych dokumentach są zgodne z zamówieniem Zgłaszającego – osoby rezerwującej.

9.          Na podstawie Zgłoszenia – umowy o udział w imprezie turystycznej Podróżny otrzyma bilet lotniczy oraz pozostałe dokumenty podróży, które zostaną mu dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej na adres zgodny z umieszczonym na Zgłoszeniu – umowie o udział w imprezie turystycznej, chyba że Organizator poinformuje Podróżnego o innym sposobie lub miejscu dostarczenia biletu.

 

III. CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 

1.        Ceny imprezy turystycznej oraz świadczeń dodatkowych podanych w cenniku, katalogu, Internecie lub innych materiałach Organizatora, ustalone są na podstawie obowiązujących w momencie rezerwacji cen, opłat, podatków i kursów walut.

2.        Cena imprezy turystycznej obejmuje: przelot, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z wybraną ofertą, podstawowe ubezpieczenie KL, pomocy w podróży oraz NNW, opiekę rezydenta (polskojęzycznego lub posługującego się wyłącznie językiem lokalnym) w miejscu wakacyjnym, chyba że w cenniku, opisie imprezy lub indywidualnych ustaleniach stron i przekazanych informacjach zaznaczono inaczej.

3.        Niezależnie od ceny imprezy opisanej w punkcie 1 i 2 Pasażer zobowiązany jest ponieść ewentualne koszty wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, dodatkowo płatnych atrakcji hotelowych, płatnych świadczeń dodatkowych wymienionych w ofercie, dodatkowych opłat wjazdowych, wyjazdowych, wycieczek fakultatywnych itp. Kalkulacji ceny imprezy Organizator dokonuje w oparciu o zakwaterowanie jednej osoby w pokoju dwuosobowym, chyba że zaznaczono inaczej. Oddzielnie przedstawione są ceny dla dzieci do lat 2, a także ceny bądź rabaty dla osób dorosłych i dzieci zakwaterowanych na dostawkach.

4.        Określenie „dziecko” dotyczy dzieci w wieku od 2 do 12 lat (termin „dziecko” odnosi się do osób, które nie ukończyły 12 lat przed datą zakończenia imprezy turystycznej), chyba że w ofercie jest podane inaczej. W przypadku, gdy dziecko podróżuje z tylko jedną osobą dorosłą, traktowane jest jako osoba dorosła (pełnopłatny uczestnik wyjazdu), chyba że w ofercie zaznaczono inaczej.

 

IV. WARUNKI DOKONYWANIA PŁATNOŚCI ZA IMPREZY TURYSTYCZNE

 

1.    Płatności za imprezy turystyczne można dokonać: gotówką, przelewem na wskazany rachunek bankowy Organizatora lub agenta turystycznego z którym Organizator posiada ważną umowę pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych (lista agentów turystycznych posiadających prawo do sprzedaży imprez turystycznych Organizatora i przyjmowania wpłat znajduje się na stronie internetowej Organizatora w zakładce Kontakt - www.holidayexperts.pl/contact), kartą płatniczą z wyjątkiem imprez, za które płatność kartą jest wyłączona.

2.    W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej na więcej niż 30 dni przed jej rozpoczęciem, Zgłaszający – osoba rezerwująca jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości tej imprezy w chwili zawarcia umowy chyba, że indywidualne warunki imprezy stanowią inaczej. Pełna wpłata za imprezę jest wymagana najpóźniej na 30 dni przed jej rozpoczęciem chyba, że indywidualne warunki imprezy stanowią inaczej. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki wyższej niż 30% w szczególności w przypadku korzystania z przelotów liniami rejsowymi i koniecznością wykupu biletu w momencie dokonywania rezerwacji a także w przypadku korzystania z promocji hotelowych z koniecznością wcześniejszego opłacenia zakwaterowania. Zgłaszający – osoba rezerwująca zostanie poinformowana o indywidualnych niestandardowych warunkach płatności najpóźniej w momencie potwierdzenia imprezy turystycznej przez Organizatora i w przypadku ich niezaakceptowania ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z zawartej umowy w tym samym dniu.

3.    W przypadku rezerwacji na 30 i mniej dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, pełnej wpłaty należy dokonać w dniu zawarcia umowy.

4.    Jeżeli Zgłaszający – osoba rezerwująca dokona wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora za rezerwację dokonaną na mniej niż 7 dni roboczych przed wylotem, bankowe potwierdzenie realizacji przelewu należy dostarczyć do Organizatora w dniu zawarcia umowy lub dniu następnym. W przypadku rezerwacji dokonywanych na jeden dzień przed wylotem potwierdzenie realizacji przelewu należy dostarczyć tego samego dnia.

5.    Za skuteczną zapłatę uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy.

6.    Jeżeli warunki określone pkt. IV 1-5 nie zostaną przez Zamawiającego – osobę rezerwującą spełnione, przyjmuje się, że Zamawiający – osoba rezerwująca zrezygnował z imprezy. W takim przypadku stosuje się zapisy zamieszczone w części VII „Rezygnacja z imprezy turystycznej”.

 

V. UBEZPIECZENIA ZAMAWIAJĄCEGO – OSOBY REZERWUJĄCEJ I PODRÓŻNYCH

 

1.        Każdy Podróżny uczestniczący w imprezie turystycznej wymieniony w Zgłoszeniu – umowie o udział w imprezie turystycznej Organizatora objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (KL), pomocy w podróży i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zgodnie z Umową Ubezpieczenia nr 8/Z/2011 z dnia 28.03.2011 r., zawartą przez Organizatora z Towarzystwem Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62, na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia TRAVEL WORLD TU EUROPA SA nr 06/03/10 z dnia 08.03.2010 r. nr polisy HEZ/8/11 w wariancie STANDARD OPCJA MAX. Koszt obowiązkowego podstawowego ubezpieczenia KL i NNW wliczony jest w cenę imprezy. Ubezpieczeniem w cenie imprezy do w/w sum ubezpieczenia objęte są osoby krajowe i cudzoziemcy.

2.        Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego są:

- koszty leczenia, ratownictwa i transportu (KL) z sumą ubezpieczenia do 30.000 EUR,

- następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) z sumą ubezpieczenia do 3.000 EUR w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu i 1.800 EUR w przypadku śmierci,

- ubezpieczenie bagażu o wartości do 300 EUR na osobę w przypadku jego trwałego zaginięcia.

Odpowiedzialność TU EUROPA SA w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w wariancie STANDARD OPCJA MAX Świat może zostać rozszerzona w ramach opcji dodatkowej o ryzyka określone w OWU TRAVEL WORLD nr 06/03/10 z dnia 08.03.2010 r oraz późniejszych zmianach, powstałe w związku z następstwami chorób przewlekłych po opłaceniu dodatkowej składki.

3.        Uiszczając dodatkową opłatę, Podróżny może zostać objęty ubezpieczeniami w wariancie rozszerzonym, zgodnie z ofertą ubezpieczeń turystycznych Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62.

4.        Podróżny przyjmuje do wiadomości, na podstawie zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62 jest administratorem danych osobowych dla celów realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy ubezpieczenia nr 8/Z/2011 Podróżnych, pobranych w oparciu o przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz wydane na tej podstawie akty wykonawcze, które będą przetwarzane w związku z zawieraniem i realizacją umów ubezpieczenia oraz że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

5.        Każdy uczestnik imprezy (Podróżny) może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie na własny koszt na sumę ubezpieczenia wyższą niż w/w warunki. W przypadku uprawiania turystyki kwalifikowanej* konieczne jest wykupienie dodatkowej zwyżki za ubezpieczenie PAKIET SPORT ŚWIAT (*uprawianie turystyki kwalifikowanej – wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawności, wydolności, zdrowia oraz wszechstronnym poznaniem atrakcji turystycznych, uprawiany często na oznakowanych szlakach i/lub trasach zjazdowych, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, głównie lokomocyjnym (np. rower, żaglówka, kajak, narty, snowboard, windsurfing, kitesurfing) uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych (np. obozy zimowe – narciarskie – snowbordowe, amatorskie zawody), niekiedy połączone z elementami szkolenia i współzawodnictwa, również wszelkiego rodzaju zajęcia teambuldingowe (np. paintball, skoki bungee).

6.        W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy należy kontaktować się z czynnym całą dobę Centrum Pomocy pod numerem telefonu:

 

CENTRUM POMOCY

TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ EUROPA SA

Tel: +48-22-568-98-28 (24h)

Fax: +48-22-864-55-23

E-mail: assist@coris.com.pl

 

Centrum Pomocy TU EUROPA SA jest jedynym podmiotem uprawnionym do organizowania wizyt lekarskich.

W przypadku wizyt lekarskich zorganizowanych przez pilota bądź rezydenta lub we własnym zakresie, turysta (Podróżny) będzie zobowiązany do opłacenia wszystkich kosztów gotówką i zgłoszenia się po zwrot kosztów po powrocie do Polski z zastrzeżeniem procedury i terminów przewidzianych w §§ 9 i 10 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia TRAVEL WORLD TU EUROPA SA nr 06/03/10 z dnia 08.03.2010 r. z późniejszymi zmianami.

Zwrot kosztów leczenia nastąpi wyłącznie na podstawie oryginalnych dokumentów medycznych oraz oryginalnych rachunków wraz z potwierdzeniami zapłaty, maksymalnie do kwoty, jaką Ubezpieczyciel poniósłby w przypadku zorganizowania wizyty lekarskiej za pośrednictwem Centrum Pomocy TU EUROPA SA zgodnie z § 9 pkt 4 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia TRAVEL WORLD TU EUROPA SA nr 06/03/10 z dnia 08.03.2010 r. z późniejszymi zmianami.

Podróżny zobowiązany jest do zapoznania się z “Ogólnymi warunkami ubezpieczenia TRAVEL WORLD TU EUROPA SA nr 06/03/10 z dnia 08.03.2010 r. z późniejszymi zmianami dostępnymi u każdego sprzedawcy.

7.        Organizator został zobowiązany przez ubezpieczyciela, by zwrócić uwagę Podróżnych na ciążące na nim, w związku z umową ubezpieczenia, obowiązki:

a) udostępnienia na prośbę TU EUROPA SA dokumentacji z przebiegu leczenia,

b) zwolnienie lekarzy z obowiązku tajemnicy lekarskiej,

c) wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań przez lekarzy wyznaczonych przez TU EUROPA SA w razie wystąpienia szkody,

d) udostępnienie innej dokumentacji niezbędnej do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za dane zdarzenie.

8.        W Umowie konieczne jest podanie danych wszystkich osób wyjeżdżających, tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr paszportu.

9.        Organizator ma prawo do zmiany Ubezpieczyciela/i. W takim przypadku Organizator jest zobowiązany zachować zakres i kwoty gwarancyjne ubezpieczenia na poziomie nie niższym, niż przedstawiony w Warunkach Uczestnictwa, oraz poinformować Podróżnego o tej zmianie, podając nazwę nowego Ubezpieczyciela i skrót warunków ubezpieczenia.

 

VI. ŚWIADCZENIA, ZMIANY I ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 

1.        Oferta cenowa wyrażona w PLN przygotowana została w oparciu o następujące przeliczniki cen walut: 1 USD = 3,75 PLN (z wyłączeniem umów, gdzie podano indywidualny kurs po którym została skalkulowana impreza); 1 EUR = 4,35 PLN (z wyłączeniem umów, gdzie podano indywidualny kurs po którym została skalkulowana impreza). Organizator zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny imprezy lub usługi turystycznej nie później niż 20 dni przed jej rozpoczęciem, o czym powiadomi Podróżnego niezwłocznie. Podwyższenie ceny imprezy może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli Organizator udokumentuje jedną z następujących okoliczności, a mianowicie wzrostu:

1) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;

2) wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;

3) kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.

Decyzję o ewentualnym odstąpieniu od umowy Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Organizatorowi na piśmie. Odstąpienie od umowy jest w takim przypadku równoznaczne z rezygnacją ze strony Podróżnego – zastosowanie mają wówczas regulacje zawarte w części VII niniejszych Warunków Uczestnictwa.

Jednocześnie Podróżny ma prawo do żądania obniżenia ceny imprezy turystycznej w przypadku spadku kosztu składników imprezy turystycznej wymienionych powyżej w punktach 1), 2) i 3) zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 6, art. 45 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

2.        Każdy Podróżny ma prawo, za pośrednictwem Zgłaszającego – osoby rezerwującej, do wykupienia Gwarancji Stałej Ceny – zabezpieczenia podróży od wzrostu ceny wycieczki. Zabezpieczenie to daje gwarancję, iż kompletna cena wycieczki (tj. cena wycieczki łącznie z opłatami lotniskowymi i ubezpieczeniem) nie ulegnie zmianie, np. w przypadku wzrostu cen paliw, kursów walut, czy też innych czynników wpływających na cenę. Zabezpieczenie musi być wykupione w momencie rezerwacji wycieczki dla wszystkich Podróżnych wskazanych w Zgłoszeniu - umowie o udział w imprezie turystycznej. Koszty gwarancji stałej ceny wynoszą odpowiednio:

 

KOSZTY GWARANCJI STAŁEJ CENY 

dla osoby dorosłej na pobyt do 2 tygodni w przypadku podstawowej ceny imprezy do 6.000 zł na osobę

800 zł

dla osoby dorosłej na pobyt do 2 tygodni w przypadku podstawowej ceny imprezy powyżej 6.000 zł na osobę

1.600 zł

dla osoby dorosłej na trzeci i kolejny tydzień pobytu

800 zł

dla dziecka na pobyt do 2 tygodni

800 zł

dla dziecka na drugi i każdy kolejny tydzień

1.600 zł

Dla imprez przygotowywanych i kalkulowanych indywidualnie koszt gwarancji stałej ceny będzie wyceniany na indywidualnych warunkach

 

3.        Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Podróżnym, w przypadkach określonych i zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 6, art. 46 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – z zastrzeżeniem punktu VI.1 OWU, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Podróżnego, który niezwłocznie powinien powiadomić Organizatora, czy:

- przyjmuje proponowana zmianę umowy albo

- odstępuje od umowy za zwrotem wniesionych opłat i bez obowiązku wniesienia zapłaty za odstąpienie albo

- odstępuje od umowy i przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną

4.        W razie odstąpienia od umowy z przyczyn opisanych w punkcie VI.3. lub w przypadku odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn niezależnych od Podróżnego, ma on według jego wyboru prawo do:

- uczestniczenia w innej zaproponowanej przez Organizatora imprezie turystycznej o tym samym lub wyższym standardzie chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub

- żądania zwrotu wszystkich wniesionych dotąd świadczeń.

Pasażer nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, jeżeli:

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a Organizator powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w Zgłoszeniu - umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:

a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,

c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub

2) Organizator nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

5.        Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących cześć programu jest zobowiązany bez obciążania Pasażera dodatkowymi kosztami wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego (np. kategoria hotelu) byłaby niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy Pasażer może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.

6.        W przypadku, gdy obiekt hotelowy składa się z kilku budynków np. budynku głównego i bungalowów, Zgłaszający – osoba rezerwująca i Podróżny nie mają prawa żądania zakwaterowania w konkretnym skrzydle hotelowym lub rodzaju pokoju, chyba że prawo takie zastrzeżono w umowie. Umowa z Podróżnym może określać (za dodatkową opłatą) szczegółowy standard pokoju (balkon, taras, widok na morze itp.). Za pokój z widokiem na morze uważa się także pokój z bocznym lub częściowym widokiem na morze.

7.        Organizator ma prawo do anulacji imprezy turystycznej w przypadku kiedy liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej nie później niż:

a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,

c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni.

O anulacji imprezy turystycznej Organizator ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Podróżnego.

8.        Podróżny nie ma prawa do uzyskania odszkodowania, rekompensaty lub zamiany na inne świadczenie niewykorzystanych posiłków lub innych świadczeń, z których sam zrezygnował.

9.        Zajęcie i opuszczenie pokoju hotelowego następuje w godzinach odpowiadających dobie hotelowej danego hotelu, z uwzględnieniem czasu transportu do miejsca hotelowego, chyba że umowa stanowi inaczej

10.      Impreza turystyczna rozpoczyna się wylotem/wyjazdem z kraju i kończy się w dniu przylotu do kraju. Pierwszy i ostatni dzień imprezy przeznaczone są na przeloty/przejazdy.

 

VII. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 

1.        Podróżny rezygnujący z udziału w imprezie turystyczne nie może domagać się zwrotu wpłaconych kwot w stopniu wyższym niż wynika to z przepisów prawa, a w szczególności regulacji zawartych Rozdziale 6, Art. 47 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, nawet w przypadku zaistnienia przyczyn losowych.

2.        W przypadku gdy Podróżny dokonuje zmiany lub rezygnuje z zarezerwowanej imprezy, Organizator ma prawo naliczyć odpowiednie koszty zmiany lub rezygnacji odpowiadające realnie poniesionym wydatkom związanym z założoną rezerwacją i dokonaną później zmianą lub rezygnacją. Koszty rezygnacji, kalkulowane indywidualnie dla każdego Podróżnego, znane będą nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia imprezy, której dotyczy rezygnacja. Organizator ma również prawo do pobrania opłaty za odstąpienie od umowy w wysokości określonej w umowie, jeżeli taki zapis został zawarty. Za zmianę uważa się również przeniesienie przez Podróżnego na inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkich przysługujących mu z tytułu umowy uprawnień zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 6, Art. 43 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Zmiana taka możliwa jest jeżeli osoba przejmująca spełnia warunki wynikające z umowy, w tym warunki umożliwiające jego przelot i zakwaterowanie, co zostanie odpowiednio przez Organizatora potwierdzone Podróżnemu.

Za rezygnację uważa się również: żądanie zmiany umówionego hotelu, terminu wyjazdu lub kierunku wakacyjnego, a także niestawienie się na zbiórkę.

W przypadku rezygnacji z imprezy, wpłacona przez Podróżnego cena imprezy umniejszona o koszty rezygnacji zostanie przekazana Podróżnemu niezwłocznie po naliczeniu kosztów rezygnacji.

Jeżeli Podróżny uzna, że nie jest zainteresowany oczekiwaniem do dnia rozpoczęcia imprezy i zaakceptuje przedstawione mu wcześniej ryczałtowe koszty rezygnacji, wówczas zwrot wpłaty za imprezę umniejszony o uzgodnione koszty rezygnacji, zostanie dokonany niezwłocznie po akceptacji przez Podróżnego kosztów rezygnacji.

Organizator dokonuje zwrotu w sposób uzgodniony z Podróżnym, tj. pod adres podany w Zgłoszeniu – umowie o udział w imprezie turystycznej lub wskazany przez Podróżnego rachunek bankowy.

3.        W przypadku rezygnacji Podróżnego z udziału w imprezie turystycznej i nie wskazania innej osoby na swoje miejsce, Podróżny jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów powstałych z tego tytułu np. zmiana biletu lotniczego o ile przewoźnik dopuszcza takową zmianę, dopłaty do pokoju pojedynczego.

4.        Wszelkie zmiany oraz rezygnacja z imprezy turystycznej, musi być zgłoszona Organizatorowi w formie pisemnej pod adres: Holiday Experts Sp. z o.o. ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań lub w formie elektronicznej na adres: rezerwacje@holidayexperts.pl. Za datę skutecznego zgłoszenia uznaje się datę wpływu pisma pod ww. adres Organizatora lub otrzymania od Organizatora zwrotnego potwierdzenia otrzymania rezygnacji w formie elektronicznej.

5.        Organizator zachęca do zakupu dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62., które musi być zawarte najpóźniej w terminie 7 dni od daty rezerwacji podróży, chyba że rezerwacja podróży nastąpi w terminie krótszym niż 7 dni przed datą wyjazdu – w takim przypadku zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji może być dokonane jedynie w dniu rezerwacji podróży. Udział własny Ubezpieczonego wynosi 20% kwoty przyznanego odszkodowania nie mniej niż 100 PLN.

W przypadku odwołania imprezy turystycznej przez Organizatora koszt tych ubezpieczeń nie podlega zwrotowi.

 

VIIi. warunki przewozu osób i bagażu

 

1.        Ogólne warunki przewozu osób podlegają przepisom i ograniczeniom „Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego” podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 roku lub też powyższej Konwencji w zakresie, w jakim została zmieniona w Hadze dnia 28 września 1955 roku, w Gwatemali dnia 11 września 1971 roku oraz w Montrealu dnia 28 maja 1999 roku.

2.        Limit bagażu rejestrowego oraz bagażu podręcznego, który Podróżny ma prawo przewieźć w ramach umowy o udział w imprezie turystycznej, jest uzależniony od polityki bagażowej i taryfy biletowej Przewoźnika lotniczego (linii lotniczych) z którego Podróżny korzysta w ramach realizacji wspomnianej umowy. W przypadku korzystania z przelotów opartych na promocyjnych taryfach linii rejsowych oraz Przewoźników low-costowych (tanie linie lotnicze) Podróżnemu w ramach biletu lotniczego może przysługiwać wyłączenie bagaż podręczny. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące limitu bagażu zamieszczone są na bilecie lotniczym. W przypadku zagubienia, opóźnienia bądź uszkodzenia bagażu lotniczego przez linię lotniczą Pasażer (Podróżny) zobowiązany jest wypełnić tzw. dokument PIR (Property Irregularity Report) bezpośrednio na lotnisku, na którym zdarzenie to miało miejsce. Zgłoszenie uszkodzenia bagażu powinno zostać przekazane przez Podróżnego do linii lotniczej najpóźniej w ciągu 7 dni od powstania zdarzenia.

3.        Pasażerowie specjalnej troski, tj. osoby chore, niepełnosprawne, dzieci podróżujące bez opieki osoby dorosłej, kobiety w widocznej ciąży, zobowiązani są posiadać dokumenty poświadczające brak przeciwwskazań do odbycia podróży. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy przewozu ze strony przewoźnika, spowodowanej niedopełnieniem tego zobowiązania.

4.        Opłaty za przewóz nadbagażu oraz nietypowego sprzętu są akceptowane przez linię lotniczą tylko w przypadku wolnej pojemności bagażowej samolotu. Opłaty są uiszczane przez pasażera przed wylotem podczas odprawy na lotnisku.

 

IX. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA I UCZESTNIKA

 

1.        Każdy z Podróżnych uczestniczących w imprezie turystycznej zobowiązany jest do:

a) posiadania wymaganych dokumentów podróży:

- w przypadku podróży do kraju Unii Europejskiej: paszportu, który zachowuje ważność przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu lub dowodu osobistego; dzieci powinny posiadać własny paszport bądź własny dowód osobisty.

- w przypadku podróży do kraju leżącego poza Unią Europejską: paszportu, który zachowuje ważność przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu (w niektórych przypadkach 12 miesięcy); dzieci powinny posiadać własny paszport. Organizator ma obowiązek poinformować Podróżnego o szczegółach przy wykupieniu imprezy turystycznej

- aktualnej wizy, jeżeli jej posiadanie jest wymagane przez przepisy w kraju docelowym oraz krajach tranzytowych. Informacji o obowiązku wizowym udziela Podróżnemu Organizator przy rezerwacji imprezy turystycznej. Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Podróżnemu wizy lub do pomocy w jej uzyskaniu chyba, że stanowią o tym indywidualne warunki imprezy turystycznej, określone przez Organizatora. Obcokrajowcy zobowiązani są do zasięgnięcia informacji na temat obowiązku wizowego oraz uzyskania wizy w swojej ambasadzie lub konsulacie

- Zgłoszenia – umowy o udział w imprezie turystycznej wydanego przez Organizatora

b) posiadania wymaganych szczepień ochronnych. O szczepieniach ochronnych i warunkach sanitarnych panujących w danym kraju, Organizator ma obowiązek poinformować Podróżnego przy wykupieniu imprezy turystycznej

c) uzyskania na 48h przed wylotem potwierdzenia godziny wylotu, miejsca zbiórki na przelot do miejsca wakacyjnego. Potwierdzenia należy dokonać kontaktując się z biurem Organizatora

d) zgłoszenia się w dniu wylotu na odprawę na lotnisku na co najmniej 2 godziny przed planowaną godziną wylotu, chyba że w Zgłoszeniu – umowie o udział w imprezie turystycznej podano inaczej

e) uzyskania na co najmniej 2 dni przed wylotem potwierdzenia godziny i miejsca zbiórki na lot powrotny do kraju. Potwierdzenia można dokonać kontaktując się z biurem Organizatora w Polsce lub u przedstawiciela Organizatora w miejscu wakacyjnym.

2.        W przypadku niedopełnienia warunków opisanych w punkcie IX.1 „a” – „e”, Podróżny traci prawo do domagania się zwrotu wpłaconych kwot za imprezę, jak i odszkodowania.

3.        W przypadku gdy Zgłaszającym – osobą rezerwującą lub Pasażerem nie jest obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości jego uczestnictwa w imprezie turystycznej z uwagi na przepisy kraju, którego jest obywatelem, jak i z uwagi na niedopełnienie przez niego obowiązków wymaganych przepisami prawa kraju pochodzenia.

4.        W przypadku zatrzymania Podróżnego uczestniczącego w imprezie turystycznej przez władze celne lub służby graniczne zarówno polskie jak i obce z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Podróżnemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za imprezę ani żadne odszkodowanie.

5.        W przypadku niestawienia się Podróżnego na imprezę w wyznaczonym terminie lub spóźnienia się na samolot, Organizator nie ma obowiązku zorganizowania dodatkowego przelotu tak, aby Podróżny mógł dołączyć do reszty uczestników imprezy.

6.        Podróżny odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie. Podróżny jest zobowiązany pokryć szkodę w miejscu jej powstania, a w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku wystawionego w kraju przez Organizatora, w przypadku gdy Organizator był zmuszony do pokrycia szkód wyrządzonych przez Podróżnych lub osoby będące pod ich opieką w trakcie przebywania na imprezie turystycznej.

 

X. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 

1.        Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za realizację imprezy turystycznej według programu zapisanego w Zgłoszeniu – umowie o uczestnictwo w imprezie turystycznej z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa. W przypadku, gdy Zgłoszenie – umowa o uczestnictwo w imprezie turystycznej nie zawiera odmiennych postanowień, oferta, na podstawie której zawarto umowę stanowi element umowy.

2.        W przypadku zakupu imprezy turystycznej u jednego z Agentów Organizatora, odpowiedzialność za realizację imprezy ponosi całkowicie Organizator, jeżeli wydał Zgłoszenie – umowę o uczestnictwo w imprezie turystycznej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za imprezy fakultatywne (nie stanowiące elementu programu imprezy), organizowane przez lokalne podmioty w miejscu wakacyjnym. Jeżeli Organizator występuje wyłącznie jako pośrednik innego podmiotu organizującego imprezę fakultatywną, odpowiedzialność za tę imprezę ponosi wyłącznie podmiot organizujący.

Jeżeli w opisie oferty nie zaznaczono inaczej, Organizator nie zapewnia opieki pilota wycieczek dla wycieczek fakultatywnych organizowanych zarówno przez siebie, jaki i lokalne podmioty w miejscu wakacyjnym.

3.        Organizator zastrzega sobie prawo nie zorganizowania wycieczki fakultatywnej, w przypadku zgłoszenia się mniej niż minimalna wymagana liczba chętnych do skorzystania z wycieczki lub wystąpienia warunków ograniczających lub uniemożliwiających jej realizację.

4.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Podróżnego zinterpretowane przez uprawnione do tego organy (np. policję) jako niezgodne z obowiązującymi w danym miejscu normami prawnymi i zasadami współżycia społecznego (np. związane z nadużywaniem alkoholu, bądź zażywania narkotyków), zarówno w trakcie podróży jak i miejscu pobytu. W takich okolicznościach Organizator może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w trakcie trwania imprezy turystycznej. Podróżny jest wtedy sam odpowiedzialny za powrót do kraju. Opisane zasady dotyczą także sytuacji, gdy służby graniczne lub celne w kraju docelowym, odmówią Podróżnemu prawa wjazdu z powodu naruszenia przez niego obowiązujących w danym kraju przepisów celnych lub innych regulacji prawnych.

5.        W przypadkach wyłączenia odpowiedzialności Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym w przypadkach opisanych w punkcie X.4, jeżeli Organizator udzieli poszkodowanemu Podróżnemu pomocy, wówczas Podróżny zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi poniesione przez niego w związku z udzieleniem pomocy koszty.

6.        Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jest ograniczona do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Podróżnego.

7.        Organizator (z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa) nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na skutek działania siły wyższej oraz wystąpieniu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

8.        Przy ustalaniu odpowiedzialności Organizatora względem Podróżnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a także przy ustalaniu zakresu odpowiedniego obniżenia ceny usługi, uwzględnia się rzeczywiste straty poniesione przez Podróżnego. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania, zadośćuczynienia oraz obniżenia ceny usługi wyklucza się stosowanie tabel, wytycznych itp. jeżeli nie stanowią one obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli strony nie przyjęły ich stosowania w umowie.

 

XI. REKLAMACJE

 

1.        Jeżeli Podróżny stwierdzi niezgodne z umową (wadliwe) wykonanie lub wykonywanie umowy przez Organizatora, może złożyć reklamację. Reklamacja będzie rozpatrzona pod warunkiem, że wykonawca usługi oraz Organizator zostaną o niej poinformowani niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 lat od daty zakończenia imprezy przewidzianej umową. Reklamacja winna być złożona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wysłana pocztą do Organizatora pod adres: Holiday Experts Sp. z o.o., ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań. Zaleca się, by reklamacja złożona była również na ręce przedstawiciela Organizatora w miejscu wakacyjnym, gdyż natychmiastowe zgłoszenie problemu po jego zaistnieniu pozwoli przedstawicielowi Organizatora na jak najszybsze zareagowanie na powstałą sytuację. W przypadku braku natychmiastowego zgłoszenia reklamacji w miejscu wakacyjnym, na Podróżnym ciążyć będzie obowiązek przedłożenia stosownych dowodów dokumentujących reklamowane okoliczności oraz poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów.

Organizator udziela odpowiedzi na reklamację złożoną w trakcie trwania imprezy na warunkach wyżej wskazanych w terminie 30 dni od daty jej doręczenia na adres wskazany powyżej.

2.        Podróżny nie ma prawa do złożenia reklamacji u Organizatora w związku z błędnymi informacjami o jego produkcie znalezionymi w innych źródłach niż materiały publikowane przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje znalezione przez Podróżnego na prywatnej stronie internetowej danego hotelu.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz uaktualniania informacji opublikowanych w wydanym przez niego katalogu i cenniku. W takim przypadku wiążącą informacją o imprezie turystycznej jest ta, która została zawarta w materiałach uzupełniających Organizatora oraz oficjalnych materiałach marketingowych i informacyjnych podwykonawców (organizatorzy zakwaterowania - hotele i przewoźnicy – linie lotnicze) i przedstawiona Pasażerowi najpóźniej przy dokonywaniu rezerwacji.

3.        Organizator odmówi uwzględnienia reklamacji w następujących przypadkach:

a) gdy przedmiot reklamacji był Pasażerowi znany jeszcze przed rozpoczęciem imprezy, a reklamację zgłosił dopiero po powrocie do kraju. W przypadku, gdy problematyczna sytuacja jest znana przed rozpoczęciem imprezy i nie zostanie rozwiązana przed wyjazdem, Podróżny ma prawo do odstąpienia od umowy i otrzymania pełnego zwrotu wpłaconej za imprezę kwoty,

b) gdy Organizator dokonał zmian w programie wycieczki w celu zapewnienia Podróżnym bezpieczeństwa,

c) gdy dotyczy różnic cenowych ofert po tym, jak Zgłoszenie – umowa o udział w imprezie turystycznej zostało wystawione i opłacone.

4.        Organizator zaleca by przy planowaniu godzin ew. połączeń lotniczych bądź kolejowych z lotniska powrotnego do miejsca zamieszkania Pasażera, uwzględnić możliwość wystąpienia opóźnienia godziny powrotu do kraju z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Niniejsze warunki uczestnictwa zgodne z Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

2.        Nieważność pojedynczych postanowień niniejszych warunków uczestnictwa – umowy nie narusza ważności całej umowy.

3.        W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa - umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

4.        Dane osobowe Klientów i Uczestników niezbędne do realizacji umowy, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

Wyrażam zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Holiday Experts Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań w celu realizacji imprezy turystycznej a w późniejszym etapie w celach marketingowych.

Zostałam (-em) poinformowana (-y), że:

- podanie danych jest dobrowolne

- podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda

- odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące poszczególne składniki imprezy turystycznej.

- mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie jeżeli wycofana zostaje po realizacji imprezy turystycznej.

- dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego

- mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Holiday Experts Sp. z o.o. pod adresem: office@holidayexperts.pl.

Szczegółowe informacje na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Holiday Experts Sp. z o.o. (karta informacyjna RODO) są dostępne na stronie internetowej www.holidayexperts.pl/dokumenty

 

 

 

Data:_______________________                                Organizator: __________________________                 Klient: ________________________

                                                                                                                                   podpis, pieczęć                                                                   podpis

 

 

Klient w imieniu własnym i Uczestników potwierdza otrzymanie i zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia TU Europa S.A. przed przystąpieniem do ubezpieczenia oraz ich zrozumienie i akceptację. Wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową przez TU Europa S.A. Klient oświadcza, że został poinformowany na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A.

Klient w imieniu własnym i Uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TU EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Gwiaździsta 62. Ponadto zgadzam się na przekazanie swoich i Uczestników danych firmie reasekuracyjnej, asystenckiej, jeżeli będzie to wymagane w związku z warunkami reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych i podmiotom realizującym należne mi świadczenia wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia TRAVEL WORLD, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW REZYGNACJI oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SKI i SPORT.

Ponadto upoważniam każdego lekarza, zakład opieki zdrowotnej do udzielenia TU EUROPA SA informacji o stanie mojego i Uczestników zdrowia oraz do udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej przebiegu mojego leczenia, koniecznej do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę świadczenia.

 

 

 

Data:________________________                              Klient: ________________________

                                                                                                                               podpis

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA w celach promocyjnych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204) od GK EUROPA, w skład której wchodzą (Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA i Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie EUROPA SA). Zostałem poinformowany(a), że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 

 

________________                                      ___________________________________________-

(data, miejscowość)                                     (czytelny podpis osoby przystępującej do ubezpieczenia)