Warunki uczestnictwa


WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HOLIDAY EXPERTS

obowiązujące od dnia 25 maja 2018 rokuI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Holiday Experts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380355, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9721226130, REGON 301690581, zwana w dalszej części „Organizatorem”, oświadcza, że jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem 545.
Organizator zawarł wymaganą ustawowo umowę gwarancji ubezpieczeniowej dla organizatora turystyki i pośrednika turystycznego z Towarzystwem Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, celem zabezpieczenia pokrycia kosztów powrotu Klienta do kraju, zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w razie niewykonania przez Organizatora zobowiązań umownych .

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowę z Organizatorem może zawrzeć osoba, zwana dalej Klientem (oznaczona na Dowodzie Rezerwacji/Voucherze jako Zamawiający), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Obowiązki i prawa Uczestnika określone w niniejszych warunkach odnoszą się także odpowiednio do Klienta (niezależnie od innych praw i obowiązków przysługujących wyłącznie Klientowi).
2. Klient zawiera umowę z Organizatorem w imieniu własnym na swoją rzecz oraz na rzecz innych, wskazanych przez siebie, Uczestników. Uczestnik, na rzecz którego Klient zawarł umowę, nie może powoływać się na nieznajomość warunków Umowy, o ile warunki te zostały przez Organizatora przedstawione Klientowi i przez niego przyjęte. Przyjmuje się, że z chwilą rozpoczęcia imprezy turystycznej, Uczestnik, poprzez uczestnictwo w imprezie potwierdził udzielenie zgody Klientowi do zawarcia na jego rzecz umowy z Organizatorem w tym przedmiocie. Wszelka korespondencja i wymiana informacji pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem odbywa się za pośrednictwem Klienta pod wskazany przez niego w umowie adres i dane kontaktowe. Przyjmuje się, że wysłanie przez Organizatora pisma lub informacji pod adres wskazany przez Klienta w umowie jest równoznaczny z doręczeniem pisma (przekazaniem informacji). Za nieprzekazanie pisma (informacji) Uczestnikom przez Klienta Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do umów ubezpieczenia zawieranych przez Klienta w imieniu swoim oraz innych uczestników w związku z imprezą turystyczną.
3. W momencie zawierania umowy, Klient jest zobowiązany do zapoznania się ze szczegółami oferty Organizatora (znajdującej się w katalogu, oraz na stronie internetowej Organizatora www.holidayexperts.pl, która zawiera najbardziej aktualne i wiążące dane), a także warunkami ubezpieczenia, warunkami uczestnictwa-umową oraz do poinformowania o tym wszystkich osób zgłoszonych do uczestnictwa w imprezie.
4. Klient odpowiada wobec Organizatora za wykonanie umowy przez wszystkich wskazanych w niej Uczestników. Klient odpowiada także wobec Organizatora za niewykonanie obowiązków określonych w punkcie II.3 (poinformowanie Uczestników) oraz za brak akceptacji wszystkich warunków umowy przez Uczestników.
5. Wszelkie zmiany i ewentualne odstąpienie od umowy muszą być zgłoszone na piśmie przez Klienta, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Uczestnicy wyjazdu, którzy chcą dokonać zmian dotyczących warunków wykonania umowy, mogą to zrobić wyłącznie za pośrednictwem Klienta. W przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy, zwrot dokonanej wpłaty zostanie przekazany Klientowi.
6. W przypadku samodzielnego wyjazdu na imprezę turystyczną osób niepełnoletnich, wymagana jest poświadczona notarialnie zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
7. W celu zawarcia umowy, Klient dokonuje rezerwacji u Organizatora osobiście, telefonicznie, przez Internet lub przez przedstawiciela Organizatora i zobowiązuje się do:
a) podpisania warunków uczestnictwa-umowy,
b) dokonania pełnej wpłaty za imprezę turystyczną za wszystkich Uczestników wymienionych w Dowodzie Rezerwacji/Voucherze.
Umowa z Organizatorem zostaje zawarta z chwilą wystawienia przez Organizatora Dowodu Rezerwacji/Voucheru, który stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.
8. Dowód Rezerwacji/Voucher jest potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, wskazane są w nim wszystkie zarezerwowane świadczenia oraz istotne dane imprezy. Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność treści Dowodu Rezerwacji/Voucheru z jego zamówieniem oraz wszystkich innych dokumentów podróży najpóźniej przy ich odbiorze. Po odbiorze dokumentów przez Klienta przyjmuje się, że dane zawarte w tych dokumentach są zgodne z zamówieniem Klienta.
9. Na podstawie Dowodu Rezerwacji/Voucheru Uczestnik otrzyma bilet lotniczy oraz pozostałe dokumenty podróży, które zostaną mu dostarczone w formie papierowej na adres zgodny z Dowodem Rezerwacji/Voucheru, chyba że Organizator poinformuje Uczestnika o innym sposobie lub miejscu dostarczenia biletu.

III. CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1. Ceny imprezy turystycznej oraz świadczeń dodatkowych podanych w cenniku, katalogu, Internecie lub innych materiałach Organizatora, ustalone są na podstawie obowiązujących cen, opłat, podatków i kursów walut.
2. Cena imprezy turystycznej obejmuje: przelot, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z wybraną ofertą, podstawowe ubezpieczenie KL, NNW i pomocy w podróży, opiekę polskiego rezydenta w miejscu wakacyjnym, chyba że w cenniku, opisie imprezy lub indywidualnych ustaleniach stron zaznaczono inaczej.
3. Niezależnie od ceny imprezy opisanej w punkcie 1 i 2 Klient zobowiązany jest ponieść ewentualne koszty wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, dodatkowo płatnych atrakcji hotelowych, płatnych świadczeń dodatkowych wymienionych w ofercie, dodatkowych opłat wjazdowych, wyjazdowych, wycieczek fakultatywnych itp. Kalkulacji ceny imprezy Organizator dokonuje w oparciu o zakwaterowanie jednej osoby w pokoju dwuosobowym, chyba że zaznaczono inaczej. Oddzielnie przedstawione są ceny dla dzieci do lat 2, a także ceny bądź rabaty dla osób dorosłych i dzieci zakwaterowanych na dostawkach.
4. Określenie „dziecko” dotyczy dzieci w wieku od 2 do 12 lat (termin „dziecko” odnosi się do osób, które nie ukończyły 12 lat przed datą zakończenia imprezy turystycznej), chyba że w ofercie jest podane inaczej. W przypadku, gdy dziecko podróżuje z tylko jedną osobą dorosłą, traktowane jest jako osoba dorosła (pełnopłatny uczestnik wyjazdu), chyba że w ofercie zaznaczono inaczej.

IV. WARUNKI DOKONYWANIA PŁATNOŚCI ZA IMPREZY TURYSTYCZNE

1. Płatności za imprezy turystyczne można dokonać: gotówką, przelewem na wskazany rachunek bankowy Organizatora, kartą płatniczą z wyjątkiem imprez, za które płatność kartą jest wyłączona.
2. W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej na więcej niż 30 dni przed jej rozpoczęciem, Klient jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości tej imprezy w chwili zawarcia umowy chyba, że indywidualne warunki imprezy stanowią inaczej. Pełna wpłata za imprezę jest wymagana najpóźniej na 30 dni przed jej rozpoczęciem chyba, że indywidualne warunki imprezy stanowią inaczej.
3. W przypadku rezerwacji na 30 i mniej dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, pełnej wpłaty należy dokonać w dniu zawarcia umowy.
4. Jeżeli Klient dokona wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora za rezerwację dokonaną na mniej niż 7 dni roboczych przed wylotem, bankowe potwierdzenie realizacji przelewu należy dostarczyć do Organizatora w dniu zawarcia umowy lub dniu następnym. W przypadku rezerwacji dokonywanych na jeden dzień przed wylotem potwierdzenie realizacji przelewu należy dostarczyć nie później niż w dniu wylotu.
5. Za skuteczną zapłatę uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy.
6. Jeżeli warunki określone pkt. IV 1-5 nie zostaną przez Klienta spełnione, przyjmuje się, że Klient zrezygnował z imprezy. W takim przypadku stosuje się zapisy zamieszczone w części VII „Rezygnacja z imprezy turystycznej”.

V. UBEZPIECZENIA KLIENTÓW I UCZESTNIKÓW

1. Każdy uczestnik imprezy turystycznej wymieniony w Dowodzie Rezerwacji/Voucherze Organizatora objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (KL), pomocy w podróży i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zgodnie z Umową Ubezpieczenia nr 8/Z/2011 z dnia 28.03.2011 r., zawartą przez Organizatora z Towarzystwem Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia TRAVEL WORLD TU EUROPA SA nr 06/03/10 z dnia 08.03.2010 r. nr polisy HEZ/8/11 w wariancie STANDARD. Koszt obowiązkowego podstawowego ubezpieczenia KL i NNW wliczony jest w cenę imprezy. Ubezpieczeniem w cenie imprezy do w/w sum ubezpieczenia objęte są osoby krajowe i cudzoziemcy.
2. Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego są:
- koszty leczenia, ratownictwa i transportu (KL) z sumą ubezpieczenia do 30.000 EUR,
- następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) z sumą ubezpieczenia do 3.000 EUR w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu i 1.800 EUR w przypadku śmierci,
- ubezpieczenie bagażu o wartości do 300 EUR na osobę w przypadku jego trwałego zaginięcia.
Odpowiedzialność TU EUROPA SA w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w wariancie STANDARD OPCJA MAX Świat może zostać rozszerzona w ramach opcji dodatkowej o ryzyka określone w OWU TRAVEL WORLD nr 06/03/10 z dnia 08.03.2010 r oraz późniejszych zmianach, powstałe w związku z następstwami chorób przewlekłych po opłaceniu dodatkowej składki.
3. Uiszczając dodatkową opłatę, Klient może zostać objęty ubezpieczeniami w wariancie rozszerzonym, zgodnie z ofertą ubezpieczeń turystycznych Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), że Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4 jest administratorem danych osobowych dla celów realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy ubezpieczenia nr 8/Z/2011 Klientów, pobranych w oparciu o przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz wydane na tej podstawie akty wykonawcze, które będą przetwarzane w związku z zawieraniem i realizacją umów ubezpieczenia oraz że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
5. Każdy uczestnik imprezy może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie na własny koszt na sumę ubezpieczenia wyższą niż w/w warunki. W przypadku uprawiania turystyki kwalifikowanej* konieczne jest wykupienie dodatkowej zwyżki za ubezpieczenie PAKIET SPORT ŚWIAT (*uprawianie turystyki kwalifikowanej – wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawności, wydolności, zdrowia oraz wszechstronnym poznaniem atrakcji turystycznych, uprawiany często na oznakowanych szlakach i/lub trasach zjazdowych, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, głównie lokomocyjnym (np. rower, żaglówka, kajak, narty, snowboard, windsurfing, kitesurfing) uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych (np. obozy zimowe – narciarskie – snowbordowe, amatorskie zawody), niekiedy połączone z elementami szkolenia i współzawodnictwa, również wszelkiego rodzaju zajęcia teambuldingowe (np. paintball, skoki bungee).
6. W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy należy kontaktować się z czynnym całą dobę Centrum Pomocy pod numerem telefonu:

CENTRUM POMOCY
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ EUROPA SA
Tel: +48-22-568-98-28 (24h)
Fax: +48-22-864-55-23
E-mail: assist@coris.com.pl

Centrum Pomocy TU EUROPA SA jest jedynym podmiotem uprawnionym do organizowania wizyt lekarskich.
W przypadku wizyt lekarskich zorganizowanych przez pilota bądź rezydenta lub we własnym zakresie, turysta będzie zobowiązany do opłacenia wszystkich kosztów gotówką i zgłoszenia się po zwrot kosztów po powrocie do Polski z zastrzeżeniem procedury i terminów przewidzianych w §§ 9 i 10 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia TRAVEL WORLD TU EUROPA SA nr 06/03/10 z dnia 08.03.2010 r.
Zwrot kosztów leczenia nastąpi wyłącznie na podstawie oryginalnych dokumentów medycznych oraz oryginalnych rachunków wraz z potwierdzeniami zapłaty, maksymalnie do kwoty, jaką Ubezpieczyciel poniósłby w przypadku zorganizowania wizyty lekarskiej za pośrednictwem Centrum Pomocy TU EUROPA SA zgodnie z § 9 pkt 4 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia TRAVEL WORLD TU EUROPA SA nr 06/03/10 z dnia 08.03.2010 r.
Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z “Ogólnymi warunkami ubezpieczenia TRAVEL WORLD TU EUROPA SA nr 06/03/10 z dnia 08.03.2010 r. dostępnymi u każdego sprzedawcy.
7. Organizator został zobowiązany przez ubezpieczyciela, by zwrócić uwagę Klientów na ciążące na nim, w związku z umową ubezpieczenia, obowiązki:
a) udostępnienia na prośbę TU EUROPA SA dokumentacji z przebiegu leczenia,
b) zwolnienie lekarzy z obowiązku tajemnicy lekarskiej,
c) wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań przez lekarzy wyznaczonych przez TU EUROPA SA w razie wystąpienia szkody,
d) udostępnienie innej dokumentacji niezbędnej do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za dane zdarzenie.
8. W Umowie konieczne jest podanie danych wszystkich osób wyjeżdżających, tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr paszportu.
9. Organizator ma prawo do zmiany Ubezpieczyciela/i. W takim przypadku Organizator jest zobowiązany zachować zakres i kwoty gwarancyjne ubezpieczenia na poziomie nie niższym, niż przedstawiony w Warunkach Uczestnictwa, oraz poinformować Klienta o tej zmianie, podając nazwę nowego Ubezpieczyciela i skrót warunków ubezpieczenia.

VI. ŚWIADCZENIA, ZMIANY I ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1. Oferta cenowa wyrażona w PLN przygotowana została w oparciu o następujące przeliczniki cen walut: 1 USD = 3,75 PLN (z wyłączeniem umów, gdzie podano indywidualny kurs po którym została skalkulowana impreza); 1 EUR = 4,35 PLN (z wyłączeniem umów, gdzie podano indywidualny kurs po którym została skalkulowana impreza). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy lub usługi turystycznej nie później niż 21 dni przed jej rozpoczęciem, o czym powiadomi Klienta niezwłocznie. Zmiana ceny imprezy może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli Organizator udokumentuje jedną z następujących okoliczności, z których wynika podwyższenie ceny: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; wzrost kursów walut. Decyzję o ewentualnym odstąpieniu od umowy Klient jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Organizatorowi na piśmie. Odstąpienie od umowy jest w takim przypadku równoznaczne z rezygnacją ze strony klienta - zastosowanie mają wówczas regulacje zawarte w części VII niniejszych Warunków Uczestnictwa.
2. Każdy uczestnik imprezy turystycznej ma prawo, za pośrednictwem Klienta, do wykupienia Gwarancji Stałej Ceny – zabezpieczenia podróży od wzrostu ceny wycieczki. Zabezpieczenie to daje gwarancję, iż kompletna cena wycieczki (tj. cena wycieczki łącznie z opłatami lotniskowymi i ubezpieczeniem) nie ulegnie zmianie, np. w przypadku wzrostu cen paliw, kursów walut, czy też innych czynników wpływających na cenę. Zabezpieczenie musi być wykupione w momencie rezerwacji wycieczki dla wszystkich uczestników wskazanych na dowodzie rezerwacji. Koszty gwarancji stałej ceny wynoszą odpowiednio:

KOSZTY GWARANCJI STAŁEJ CENY
dla osoby dorosłej na pobyt do 2 tygodni w przypadku podstawowej ceny imprezy do 6000 zł na osobę 800 zł
dla osoby dorosłej na pobyt do 2 tygodni w przypadku podstawowej ceny imprezy powyżej 6000 zł na osobę 1600 zł
dla osoby dorosłej na trzeci i kolejny tydzień pobytu 800 zł
dla dziecka na pobyt do 2 tygodni 800 zł
dla dziecka na drugi i każdy kolejny tydzień 1600 zł
Dla imprez przygotowywanych i kalkulowanych indywidualnie koszt gwarancji stałej ceny będzie wyceniany na indywidualnych warunkach

3. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem – z zastrzeżeniem punktu VI.1 powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Klienta, który niezwłocznie powinien powiadomić Organizatora, czy:
- przyjmuje proponowana zmianę umowy albo
- odstępuje od umowy za zwrotem wniesionych opłat i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
Za istotne warunki przyjmuje się między innymi zmianę godzin wylotu o więcej niż 24 godziny, zmianę miejsca wylotu lub zmianę standardu zakwaterowania.
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn opisanych w punkcie VI.3. lub w przypadku odwołania imprezy przez organizatora z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient - według jego wyboru, ma prawo do:
- uczestniczenia w innej zaproponowanej przez Organizatora imprezie turystycznej o tym samym lub wyższym standardzie chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub
- żądania zwrotu wszystkich wniesionych dotąd świadczeń.
Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, jeżeli odwołanie imprezy nastąpiło z powodu:
- siły wyższej
- zgłoszenia się mniejszej niż 80% ilości miejsc w przypadku wycieczek objazdowych z uwzględnieniem pkt. VI.7.
5. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących cześć programu jest zobowiązany bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego (np. kategoria hotelu) byłaby niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.
6. W przypadku, gdy obiekt hotelowy składa się z kilku budynków np. budynku głównego i bungalowów, Klient i Uczestnik nie mają prawa żądania zakwaterowania w konkretnym skrzydle hotelowym lub rodzaju pokoju, chyba że prawo takie zastrzeżono w umowie. Umowa z Klientem może określać (za dodatkową opłatą) szczegółowy standard pokoju (balkon, taras, widok na morze itp.). Za pokój z widokiem na morze uważa się także pokój z bocznym lub częściowym widokiem na morze.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdej imprezy turystycznej, na którą nie dokonano rezerwacji przynajmniej 80% ilości miejsc w wycieczek objazdowych. W przypadku odwołania, pisemne zawiadomienie Klienta nastąpi niezwłocznie i nie później niż na 4 dni przed planowanym wylotem (wyjazdem).
8. Klient nie ma prawa do uzyskania odszkodowania, rekompensaty lub zamiany na inne świadczenie niewykorzystanych posiłków lub innych świadczeń, z których sam zrezygnował.
9. Zajęcie i opuszczenie pokoju hotelowego następuje w godzinach odpowiadających dobie hotelowej danego hotelu, z uwzględnieniem czasu transportu do miejsca hotelowego, chyba że umowa stanowi inaczej.
10. Impreza turystyczna rozpoczyna się wylotem/wyjazdem z kraju i kończy się w dniu przylotu do kraju. Pierwszy i ostatni dzień imprezy przeznaczone są na przeloty/przejazdy.

VII. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1. Uczestnik rezygnujący z udziału w imprezie, nie może domagać się zwrotu wpłaconych kwot w stopniu wyższym niż wynika to z przepisów prawa nawet w przypadku zaistnienia przyczyn losowych.
2. W przypadku gdy Klient dokonuje zmiany lub rezygnuje z zarezerwowanej imprezy, Organizator ma prawo naliczyć odpowiednie koszty zmiany lub rezygnacji odpowiadające realnie poniesionym wydatkom związanym z założoną rezerwacją i dokonaną później zmianą lub rezygnacją. Koszty rezygnacji, kalkulowane indywidualnie dla każdego Klienta, znane będą nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia imprezy, której dotyczy rezygnacja Za zmianę uważa się przeniesienie przez Klienta na inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkich przysługujących mu z tytułu umowy uprawnień, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Zmiana taka możliwa jest jeżeli osoba przejmująca spełnia warunki wynikające z umowy, w tym warunki umożliwiające jego przelot i zakwaterowanie, co zostanie odpowiednio przez Organizatora potwierdzone Klientowi.
Za rezygnację uważa się również: żądanie zmiany umówionego hotelu, terminu wyjazdu lub kierunku wakacyjnego, a także niestawienie się na zbiórkę.
W przypadku rezygnacji z imprezy, wpłacona przez Klienta cena imprezy umniejszona o koszty rezygnacji zostanie przekazana Klientowi niezwłocznie po naliczeniu kosztów rezygnacji.
Jeżeli Klient uzna, że nie jest zainteresowany oczekiwaniem do dnia rozpoczęcia imprezy i zaakceptuje przedstawione mu wcześniej ryczałtowe koszty rezygnacji, wówczas zwrot wpłaty za imprezę umniejszony o uzgodnione koszty rezygnacji, zostanie dokonany niezwłocznie po akceptacji przez Klienta kosztów rezygnacji.
Organizator dokonuje zwrotu w sposób uzgodniony z Klientem, tj. pod adres podany w dowodzie rezerwacji – voucherze lub wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w imprezie turystycznej i nie wskazania innej osoby na swoje miejsce, Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów powstałych z tego tytułu np. zmiana biletu lotniczego o ile przewoźnik dopuszcza takową zmianę, dopłaty do pokoju pojedynczego.
4. Wszelkie zmiany oraz rezygnacja z imprezy turystycznej, musi być zgłoszona Organizatorowi w formie pisemnej pod adres: Holiday Experts Sp. z o.o. ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań. Za datę skutecznego zgłoszenia uznaje się datę wpływu pisma pod ww. adres Organizatora.
5. Organizator zachęca za pośrednictwem Organizatora do zakupu dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62., które musi być zawarte najpóźniej w terminie 7 dni od daty rezerwacji podróży, chyba że rezerwacja podróży nastąpi w terminie krótszym niż 7 dni przed datą wyjazdu – w takim przypadku zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji może być dokonane jedynie w dniu rezerwacji podróży. Udział własny Ubezpieczonego wynosi 20% kwoty przyznanego odszkodowania nie mniej niż 100 PLN.
W przypadku odwołania imprezy turystycznej przez Organizatora koszt tych ubezpieczeń nie podlega zwrotowi.

VIII. WARUNKI PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU

1. Ogólne warunki przewozu osób podlegają przepisom i ograniczeniom „Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego” podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 roku lub też powyższej Konwencji w zakresie, w jakim została zmieniona w Hadze dnia 28 września 1955 roku.
2. Bagaż każdego Uczestnika powyżej 2 roku życia nie powinien przekraczać 17 kilogramów, chyba że na dowodzie rezerwacji przelotu-voucherze lub bilecie lotniczym zaznaczono inaczej. Ze względu na bezpieczeństwo, bagaż podręczny pasażera ograniczony jest do 1 sztuki i nie może przekraczać w obwodzie sumy 115 cm, tj. 55 cm x 40 cm x 20 cm (22”x16”x8”) oraz wagi 5 kg chyba, że na bilecie lotniczym wskazano inaczej. W przypadku zagubienia, opóźnienia bądź uszkodzenia bagażu lotniczego przez linię lotniczą Klient zobowiązany jest wypełnić tzw. dokument PIR (Property Irregularity Report) bezpośrednio na lotnisku, na którym zdarzenie to miało miejsce. Zgłoszenie uszkodzenia bagażu powinno zostać przekazane przez Klienta do linii lotniczej najpóźniej w ciągu 7 dni od powstania zdarzenia. Warunkiem przyjęcia reklamacji przez Organizatora jest udokumentowanie natychmiastowego zgłoszenia szkody przez Uczestnika przewoźnikowi.
3. Pasażerowie specjalnej troski, tj. osoby chore, niepełnosprawne, dzieci podróżujące bez opieki osoby dorosłej, kobiety w widocznej ciąży, zobowiązani są posiadać dokumenty poświadczające brak przeciwwskazań do odbycia podróży. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy przewozu ze strony przewoźnika, spowodowanej niedopełnieniem tego zobowiązania.
4. Opłaty za przewóz nadbagażu oraz nietypowego sprzętu są akceptowane przez linię lotniczą tylko w przypadku wolnej pojemności bagażowej samolotu. Opłaty są uiszczane przez pasażera przed wylotem podczas odprawy na lotnisku.

IX. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA I UCZESTNIKA

1. Każdy z Uczestników imprezy turystycznej zobowiązany jest do:
a) posiadania wymaganych dokumentów podróży:
- w przypadku podróży do kraju Unii Europejskiej: paszportu, który zachowuje ważność przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu lub dowodu osobistego; dzieci powinny posiadać własny paszport bądź własny dowód osobisty.
- w przypadku podróży do kraju leżącego poza Unią Europejską: paszportu, który zachowuje ważność przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu (w niektórych przypadkach 12 miesięcy); dzieci powinny posiadać własny paszport. Organizator ma obowiązek poinformować Klienta o szczegółach przy wykupieniu imprezy turystycznej
- aktualnej wizy, jeżeli jej posiadanie jest wymagane przez przepisy w kraju docelowym oraz krajach tranzytowych. Informacji o obowiązku wizowym udziela Klientowi Organizator przy rezerwacji imprezy turystycznej. Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi wizy lub do pomocy w jej uzyskaniu chyba, że stanowią o tym indywidualne warunki imprezy turystycznej, określone przez Organizatora. Obcokrajowcy zobowiązani są do zasięgnięcia informacji na temat obowiązku wizowego oraz uzyskania wizy w swojej ambasadzie lub konsulacie
- Dowodu Rezerwacji/Voucheru wydanego przez Organizatora
b) posiadania wymaganych szczepień ochronnych. O szczepieniach ochronnych i warunkach sanitarnych panujących w danym kraju, Organizator ma obowiązek poinformować Klienta przy wykupieniu imprezy turystycznej
c) poinformowanie na 48h przed wylotem o ewentualnej zmianie godziny wylotu, miejsca zbiórki na przelot do miejsca wakacyjnego. Potwierdzenia należy dokonać kontaktując się z biurem Organizatora
d) zgłoszenia się w dniu wylotu na odprawę na lotnisku na co najmniej 2 godziny przed planowaną godziną wylotu, chyba że w Dowodzie Rezerwacji/Voucherze podano inaczej
e) potwierdzenia na co najmniej 2 dni przed wylotem godziny i miejsca zbiórki na lot powrotny do kraju. Potwierdzenia można dokonać kontaktując się z biurem Organizatora w Polsce lub u przedstawiciela Organizatora w miejscu wakacyjnym.
2. W przypadku niedopełnienia warunków opisanych w punkcie IX.1 „a” – „e”, Klient traci prawo do domagania się zwrotu wpłaconych kwot za imprezę, jak i odszkodowania.
3. W przypadku gdy Klientem lub Uczestnikiem nie jest obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości jego uczestnictwa w imprezie turystycznej z uwagi na przepisy kraju, którego jest obywatelem, jak i z uwagi na niedopełnienie przez niego obowiązków wymaganych przepisami prawa kraju pochodzenia.
4. W przypadku zatrzymania Uczestnika imprezy turystycznej przez władze celne lub służby graniczne zarówno polskie jak i obce z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za imprezę ani żadne odszkodowanie.
5. W przypadku niestawienia się Uczestnika na imprezę w wyznaczonym terminie lub spóźnienia się na samolot, Organizator nie ma obowiązku zorganizowania dodatkowego przelotu tak, aby Uczestnik mógł dołączyć do reszty uczestników imprezy.
6. Uczestnik imprezy turystycznej odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie. Uczestnik jest zobowiązany pokryć szkodę w miejscu jej powstania, a w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku wystawionego w kraju przez Organizatora, w przypadku gdy Organizator był zmuszony do pokrycia szkód wyrządzonych przez Uczestników lub osoby będące pod ich opieką w trakcie przebywania na imprezie turystycznej.

X. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za realizację imprezy turystycznej według programu zapisanego w Dowodzie Rezerwacji/Voucherze z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa. W przypadku, gdy Dowód Rezerwacji/Voucher nie zawiera odmiennych postanowień, oferta, na podstawie której zawarto umowę stanowi element umowy.
2. W przypadku zakupu imprezy turystycznej u jednego z Agentów Organizatora, odpowiedzialność za realizację imprezy ponosi całkowicie Organizator, jeżeli wydał Dowód Rezerwacji/Voucher. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za imprezy fakultatywne (nie stanowiące elementu programu imprezy), organizowane przez lokalne podmioty w miejscu wakacyjnym. Jeżeli Organizator występuje wyłącznie jako pośrednik innego podmiotu organizującego imprezę fakultatywną, odpowiedzialność za tę imprezę ponosi wyłącznie podmiot organizujący.
Jeżeli w opisie oferty nie zaznaczono inaczej, Organizator nie zapewnia opieki pilota wycieczek dla wycieczek fakultatywnych organizowanych zarówno przez siebie, jaki i lokalne podmioty w miejscu wakacyjnym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo nie zorganizowania wycieczki fakultatywnej, w przypadku zgłoszenia się mniej niż 40 chętnych do skorzystania z wycieczki lub wystąpienia warunków ograniczających lub uniemożliwiających jej realizację.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Uczestnika zinterpretowane przez uprawnione do tego organy (np. policję) jako niezgodne z obowiązującymi w danym miejscu normami prawnymi i zasadami współżycia społecznego (np. związane z nadużywaniem alkoholu, bądź zażywania narkotyków), zarówno w trakcie podróży jak i miejscu pobytu. W takich okolicznościach Organizator może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w trakcie trwania imprezy turystycznej. Uczestnik jest wtedy sam odpowiedzialny za powrót do kraju. Opisane zasady dotyczą także sytuacji, gdy służby graniczne lub celne w kraju docelowym, odmówią Uczestnikowi prawa wjazdu z powodu naruszenia przez niego obowiązujących w danym kraju przepisów celnych lub innych regulacji prawnych.
5. W przypadkach wyłączenia odpowiedzialności Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym w przypadkach opisanych w punkcie X.4, jeżeli Organizator udzieli poszkodowanemu Uczestnikowi pomocy, wówczas Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi poniesione przez niego w związku z udzieleniem pomocy koszty.
6. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jest ograniczona do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Uczestnika.
7. Organizator (z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa) nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na skutek działania siły wyższej.
8. Przy ustalaniu odpowiedzialności Organizatora względem Uczestnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a także przy ustalaniu zakresu odpowiedniego obniżenia ceny usługi, uwzględnia się rzeczywiste straty poniesione przez Uczestnika. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania, zadośćuczynienia oraz obniżenia ceny usługi wyklucza się stosowanie tabel, wytycznych itp. jeżeli nie stanowią one obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli strony nie przyjęły ich stosowania w umowie.

XI. REKLAMACJE

1. Jeżeli Klient stwierdzi niezgodne z umową (wadliwe) wykonanie lub wykonywanie umowy przez Organizatora, może złożyć reklamację. Reklamacja będzie rozpatrzona pod warunkiem, że wykonawca usługi oraz Organizator zostaną o niej poinformowani niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy przewidzianej umową. Reklamacja winna być złożona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wysłana pocztą do Organizatora pod adres: Holiday Experts Sp. z o.o., ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań. Zaleca się, by reklamacja złożona była również na ręce przedstawiciela Organizatora w miejscu wakacyjnym, gdyż natychmiastowe zgłoszenie problemu po jego zaistnieniu pozwoli przedstawicielowi Organizatora na jak najszybsze zareagowanie na powstałą sytuację. W przypadku braku natychmiastowego zgłoszenia reklamacji w miejscu wakacyjnym, na Kliencie ciążyć będzie obowiązek przedłożenia stosownych dowodów dokumentujących reklamowane okoliczności oraz poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów.
Organizator udziela odpowiedzi na reklamację złożoną w trakcie trwania imprezy na warunkach wyżej wskazanych w terminie 30 dni od daty jej doręczenia na adres wskazany powyżej.
2. Klient nie ma prawa do złożenia reklamacji u Organizatora w związku z błędnymi informacjami o jego produkcie znalezionymi w innych źródłach niż materiały publikowane przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje znalezione przez Klienta na prywatnej stronie internetowej danego hotelu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz uaktualniania informacji opublikowanych w wydanym przez niego katalogu i cenniku. W takim przypadku wiążącą informacją o imprezie turystycznej jest ta, która została zawarta w materiałach uzupełniających Organizatora i przedstawiona Klientowi najpóźniej przy dokonywaniu rezerwacji.
3. Organizator odmówi uwzględnienia reklamacji w następujących przypadkach:
a) gdy przedmiot reklamacji był Klientowi znany jeszcze przed rozpoczęciem imprezy, a reklamację zgłosił dopiero po powrocie do kraju. W przypadku, gdy problematyczna sytuacja jest znana przed rozpoczęciem imprezy i nie zostanie rozwiązana przed wyjazdem, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i otrzymania pełnego zwrotu wpłaconej za imprezę kwoty,
b) gdy Organizator dokonał zmian w programie wycieczki w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa,
c) gdy dotyczy różnic cenowych ofert po tym, jak Dowód Rezerwacji-Voucher został wystawiony i opłacony.
4. Organizator zaleca by przy planowaniu godzin ew. połączeń lotniczych bądź kolejowych z lotniska powrotnego do miejsca zamieszkania Klienta, uwzględnić możliwość wystąpienia opóźnienia godziny powrotu do kraju z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze warunki uczestnictwa zgodne są z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. 2004, Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami).
2. Nieważność pojedynczych postanowień niniejszych warunków uczestnictwa – umowy nie narusza ważności całej umowy
3. W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa - umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
4. Dane osobowe Klientów i Uczestników niezbędne do realizacji umowy, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Wyrażam zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Holiday Experts Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań w celu realizacji imprezy turystycznej a w późniejszym etapie w celach marketingowych.

Zostałam (-em) poinformowana (-y), że:

- podanie danych jest dobrowolne

- podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda

- odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące poszczególne składniki imprezy turystycznej.

- mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie jeżeli wycofana zostaje po realizacji imprezy turystycznej.

- dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego

- mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Holiday Experts Sp. z o.o. pod adresem: office@holidayexperts.pl.

Szczegółowe informacje na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Holiday Experts Sp. z o.o. (karta informacyjna RODO) są dostępne na stronie internetowej www.holidayexperts.pl/dokumenty

 

 

 

Data:_______________________                                Organizator: __________________________                 Klient: ________________________

                                                                                                          podpis, pieczęć                                                            podpis

 

Klient w imieniu własnym i Uczestników potwierdza otrzymanie i zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia TU Europa S.A. przed przystąpieniem do ubezpieczenia oraz ich zrozumienie i akceptację. Wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową przez TU Europa S.A. Klient oświadcza, że został poinformowany na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A.

Klient w imieniu własnym i Uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TU EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Gwiaździsta 62. Ponadto zgadzam się na przekazanie swoich i Uczestników danych firmie reasekuracyjnej, asystenckiej, jeżeli będzie to wymagane w związku z warunkami reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych i podmiotom realizującym należne mi świadczenia wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia TRAVEL WORLD, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW REZYGNACJI oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SKI i SPORT.

Ponadto upoważniam każdego lekarza, zakład opieki zdrowotnej do udzielenia TU EUROPA SA informacji o stanie mojego i Uczestników zdrowia oraz do udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej przebiegu mojego leczenia, koniecznej do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę świadczenia.

 

 

 

 

Data:________________________                              Klient: ________________________

                                                                                                           podpis

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA w celach promocyjnych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204) od GK EUROPA, w skład której wchodzą (Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA i Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie EUROPA SA). Zostałem poinformowany(a), że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 

  

 

________________                                      ___________________________________________-

(data, miejscowość)                                     (czytelny podpis osoby przystępującej do ubezpieczenia)

Polityka cookies

Polityka Cookies

W celu udostępnienia możliwości korzystania ze strony portalu używamy plików cookies. Informujemy, jakie pliki cookies będą przechowywane. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w przeglądarce. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na poprawne działanie portalu internetowego.

Szczegóły znajdziesz na stronie Polityka Prywatności i Plików Cookie.

Rodzaje cookies wykorzystywanych na stronie:

Nazwa cookies

Rodzaj

Cel zapisania pliku

PHPSESSID2

Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.

Wymagane do powiązania kolejnych podstron w obrębie sesji przeglądarki podczas procesu rezerwacji. Używane również przy sprawdzeniu poprawności kodu Captcha dla danego użytkownika.

tid

Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.

Ciasteczko używane przy powiązaniu kolejnych podstron w obrębie sesji przeglądarki. (logi są trzymane do 1 tygodnia).

c

Okres ważności ciasteczka: 2 lata od ustawienia.

Ciasteczko ustawiane przy zgodzie na pliki Cookie.

VC

Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.

Kod waluty wybranej przez użytkownika

displayCookieConsent

Okres ważności ciasteczka: rok od ustawienia.

Ciasteczko ustawiane przy zgodzie na Przejdź do portalu.